Projekty unijne

07/01/2019

Firma KAPlast Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. „LIDERZY EKSPORTU – ekspansja członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe” realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2. Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

 

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostaną materiały reklamowe, film, nowa strona www, kalendarze oraz inne materiały promocyjne, niezbędne przy realizacji celu umiędzynarodowienia członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na powyższe materiały. Zapraszamy do składania ofert.

Dokumentacje przetargową można pobrać z dokumentu: zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna RODO znajduje się tu: Klauzula informacyjna (przy zbieraniu danych poprzez stronę www) (003).

18/05/2018

Firma KAPlast Sp. z o.o. realizuje w ramach działania 1.2.1 RPO WK-P projekt pn.  „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowych produktów i technologii w firmie KAPlast”

 

Cel projektu: Opracowanie technologii projektowania form wtryskowych, dzięki której będzie można tworzyć formy z materiałów dobranych w sposób wydłużający żywotność form.

 

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostaną prace adaptacyjne w istniejącym budynku oraz zakupione wyposażenie badawcze w celu utworzenia centrum badawczo-rozwojowego w firmie KAPlast. W ramach prowadzonych w tym centrum prac opracowana zostanie nowa technologia i procedura określenia warunków brzegowych projektu form wtryskowych pod kątem doboru materiałów konstrukcyjnych skutkująca produkcją form o dłuższej żywotności i niższych kosztach eksploatacji.

Całkowita wartość projektu: 1 295 399,10 zł

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 473 926,50 zł

Wkład własny: 821 472,60 zł