Projekty unijne

12/02/2021

 KAPlast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów – precyzyjnych detali z transparentnych polimerów termoplastycznych”

Cel: Wzrost konkurencyjności firmy KAPlast sp. z o.o. poprzez efektywne wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów wtryskowych o najwyższej klasie dokładności.

Opis przedsięwzięcia:

Projekt dotyczy wprowadzenia na rynek transparentnych, polimerowych wyrobów wtryskowych, zwłaszcza z poli(metakrylanu metylu) PMMA, o zróżnicowanej grubości ścianek i wąskich polach tolerancji ich wykonania (odchyłka górna i dolna wymiarów liniowych znacząca zawężona w stosunku do produkcji masowej). Wynikiem realizacji projektu będzie poszerzenie oferty wnioskodawcy o produkty techniczne o najwyższej klasie dokładności, które charakteryzują się większym stopniem skomplikowania, zwiększenie innowacyjności firmy, pozyskanie nowych klientów i wejście na nowe rynki, a także wzrost przychodów. Zakres inwestycji obejmuje: zakup maszyny do przygotowania materiału – suszarka, zakup wtryskarki wraz z robotem, zakup optycznego systemu kontroli jakości wad wewnętrznych detali oraz zakup systemu do metrologicznej i statystycznej kontroli jakości. Realizacja projektu pozwoli na dywersyfikację działalności, zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym oraz wpłynie na wzrost innowacyjności firmy i regionu.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo.
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo.
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 225 700,00 zł.
  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 przedsiębiorstwo.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 1,00 EPC.
  • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / usług –
    1 200 000,00 zł.

Wartość projektu: 725 700,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00 zł

07/01/2019

Firma KAPlast Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. „LIDERZY EKSPORTU – ekspansja członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe” realizowanego z Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2. Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

 

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostaną materiały reklamowe, film, nowa strona www, kalendarze oraz inne materiały promocyjne, niezbędne przy realizacji celu umiędzynarodowienia członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu na powyższe materiały. Zapraszamy do składania ofert.

Dokumentacje przetargową można pobrać z dokumentu: zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna RODO znajduje się tu: Klauzula informacyjna (przy zbieraniu danych poprzez stronę www) (003).

18/05/2018

Firma KAPlast Sp. z o.o. realizuje w ramach działania 1.2.1 RPO WK-P projekt pn.  „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowych produktów i technologii w firmie KAPlast”

 

Cel projektu: Opracowanie technologii projektowania form wtryskowych, dzięki której będzie można tworzyć formy z materiałów dobranych w sposób wydłużający żywotność form.

 

Opis projektu: W ramach projektu wykonane zostaną prace adaptacyjne w istniejącym budynku oraz zakupione wyposażenie badawcze w celu utworzenia centrum badawczo-rozwojowego w firmie KAPlast. W ramach prowadzonych w tym centrum prac opracowana zostanie nowa technologia i procedura określenia warunków brzegowych projektu form wtryskowych pod kątem doboru materiałów konstrukcyjnych skutkująca produkcją form o dłuższej żywotności i niższych kosztach eksploatacji.

Całkowita wartość projektu: 1 295 399,10 zł

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 473 926,50 zł

Wkład własny: 821 472,60 zł